TUÔI TRẺ TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI “VƯỢT KHÓ HỌC TẬP”

TUÔI TRẺ TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI “VƯỢT KHÓ HỌC TẬP”

 “Không có việc gì khóChỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnQuyết chí ắt làm nên”   Bốn câu thơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác dành tặng đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ tại Chiến dịch Biên Giới trung tuần tháng 9...

Tin tức nhà trường

Dạy và Học

CHUYÊN ĐỀ: RELATIVE PRONOUNS AND TYPES OF RELATIVE CLAUSES

(SGK Tiếng Anh 11, hệ 7 năm) * Giới thiệu và phân biệt các đại từ quan hệ và các loại mệnh đề quan hệ* Làm bài tập exercises1 + 2 - Unit 9, exercises1 + 3 – Unit 10 a. Relative pronouns:- T introduces the kind of relative pronouns. +Who : ..N(person) + who + V + Oeg: The man who is standing over there is Mr. Pike+Whom : .. N( person)+ whom+ S+ V          Eg:That is the girl whom I told you about.+Which: …. N( thing)+ which + S+ V         ...

Văn thơ

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Em trở về thăm lại trường xưa Trong buổi sáng mùa thu đượm nồng hoa sữa Cành phượng vĩ, gốc bằng lăng thân thuộc Ghế đá, sân trường… như níu bước chân quen. Em trở về thăm lại trường xưa Lớp học thân thương, nhớ buổi đầu lên lớp Tim đập nhanh, nhìn bảng đen phấn trắng Lòng rộn ràng nghe hai tiếng “ thưa cô”. Em trở về thăm lại trường xưa Khu nội trú vẫn đơn sơ như thế Đây vườn rau, kia giàn hoa thiên lí Tiếng trẻ nô đùa vang vọng một góc sân. Em bồi...

Trang học sinh

Bài tập trắc nghiệm chọn lọc về gen, mã di truyền và nhân đôi ADN

Câu 1:Gen là A. Đoạn protein mang thông tin mã hóa 1 sản phẩm xác định. B. Đoạn ARN mang thông tin mã hóa 1 sản phẩm xác định. C. Đoạn pôlipeptit mang thông tin mã hóa 1 sản phẩm xác định. D. Đoạn ADN mang thông tin mã hóa 1 sản phẩm xác định. Câu 2: Khi nói về mã di truyền, nhận định thứ mấy sau đây không đúng? (1). Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các a.a trong chuỗi polipeptit. (2). Mã di truyền là mã bộ ba. (3)....

Hoạt động đoàn thể

TUÔI TRẺ TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI “VƯỢT KHÓ HỌC TẬP”

TUÔI TRẺ TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI “VƯỢT KHÓ HỌC TẬP”

 “Không có việc gì khóChỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnQuyết chí ắt làm nên”   Bốn câu thơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác dành tặng đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ tại Chiến dịch Biên Giới trung tuần tháng 9 - 1950 đã và đang trở thành kim chỉ nam dẫn đường cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.   Học tập và làm theo lời Bác dạy, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tiếp nối truyền thống cha anh, phát huy tinh thần đoàn kết,...

CHUYÊN ĐỀ: RELATIVE PRONOUNS AND TYPES OF RELATIVE CLAUSES

(SGK Tiếng Anh 11, hệ 7 năm)

* Giới thiệu và phân biệt các đại từ quan hệ và các loại mệnh đề quan hệ
* Làm bài tập exercises1 + 2 - Unit 9, exercises1 + 3 – Unit 10

a. Relative pronouns:
- T introduces the kind of relative pronouns.
+Who : ..N(person) + who + V + O
eg: The man who is standing over there is Mr. Pike
+Whom : .. N( person)+ whom+ S+ V
          Eg:That is the girl whom I told you about.
+Which: …. N( thing)+ which + S+ V
                   ..N(thing) + which + V + O    
Eg: This is the book which I like best.
+That: That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật. That có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định.
This is the book that I like best.
+Whose:
….N( thing,person) + whose + N + V
Eg:John found a cat whose leg was broken.
*Relative adverbs
+When: When là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ thời gian. When được thay cho at/on/in + danh từ thời gian hoặc then.
Eg:May Day is a day when people hold a meeting.
+Where: Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn. Where được thay thế cho at/on/in + danh từ nơi chốn hoặc there.
Eg:Do you know the country where I was born?
+Why: Why là trạng từ quan hệ chỉ lí do. Why thay cho for which.
b. Defining relative clauses and non-defining relative clauses
Ex 1:          Elephants who marry mice are very unusual.
Ex 2: My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
àDefining relative clauses give essential information to define or identify the person or thing we are talking about
à Non-defining relative clauses are always separated from the rest of the sentence by commas.
   Notes:
1. In non-defining clauses, you cannot use ‘that’ instead of who, whom or which.
2. You cannot leave out the relative pronoun, even when it is the object of the verb in the relative clause.
3. Non-defining clauses can be introduced by expressions like all of, many of + relative pronoun:
* PRACTICE:
Exercise 1 - Unit 9 (page 109)
Expected answers Ex1:
1. A burglar is someone who breaks into the house to steal things.
2. A customer is someone who buys something from the shop.
3. A shoplifter is some one who steals from the shop.
4. A coward /'kauəd/ is someone who is not brave.
5. A tenant /'tenənt/ is someone who pays rent to live in a house.
Exercise 2 - Unit 9 ( page 109)
Expected answers Ex 2:
1. who     2. whose   3. whom
4. whose   5. whom
Exercise 1 – Unit 10 ( page 122)
Expected answers Ex1:
1. whom     2. which 3. whom
4. whom     5. which   6. who     7. which
Exercise 3 - Unit 10 ( page 123)
Expected answers Ex3:
1. that                      2. which   3. who     4. whom
5. which/ that           6. which 7. who     8. whom
© 2017 Thiết kế: 0942072207